Genealogía del Aikijutsu y el Aikido

Shinka Saburo Yoshimitsu, Siglo XII, Daido-ryu

Saigo Chikamasa, 1829-1905, Oshikiuchi

Takeda Sokaku, 1858-1943, Aikijujutsu

Yong Sul Choi, Hapkido, Derivación Tradicional (D/T)

Shodo Morita, Nihon GoShin Aikido, D/T

Matsuda Hosaku

Okuyama Yoshiji, Hakko-ryu, D/T

Nakano Michiomi, Shorinji Kempo Derivación Tradicional

Yamashita Minoru, Shindo-ryu

Yamada Saburo, 1926-1976, Yamate-ryu Derivación Tradicional

Takeda Tokimune, 1925-, Daito-ryu Aikibudo,Aikibudo, L/P/Tradicional

Ueshiba Morihei, 1883-1969, (con U. Kisshomaru) Aikido, D/Moderna

Tanaka Setaro, Shinriaku Heiho

Mochizuki, Yoseikan

Fukui Harunosuke, Yae-ryu

Shioda Gozo, YoShinkan

Otsuki Yutaka, Otsuki-ryu

Inouye, Shinwa Taido

Hoshi Tetsuomi, Hoshi-ryu Kobujutsu

Hirai Minoru, Korindo

Tomiki Kenji, Tomiki-ryu

Noguchi Senryuken, Shindo Rokugo-ryu

Tomei/ Tohei Koichi, Ki no Kenkyukai/ Shin Shin Toitsu

Ueshiba Kisshomaru, 1921, (con Ueshiba Morihei) Aikido, L/P Moderna